De vier sleutels, hoe het werkt!

Linkedin

Hier is een methode die de schoolleider helpt om de effectiviteit van de lessen van leerkrachten te verbeteren.

Tijdens de Training Reflectiebox Instructiegedrag leert u de Reflectieve dialoog effectief te voeren met uw leerkrachten. Ook uw team maakt kennis met de 4 sleutels en leert deze toe te passen. En als leidinggevende leert u aan de hand van de Gesprekskaart met de leerkracht in gesprek te gaan over wat er écht toe doet: Het lesgeven.

In dit reflectieve gesprek is de leerkracht in de lead. De leerkracht wordt uitgedaagd te vertellen over zijn les en zelf een inschatting te maken van hoe effectief hij/zij in zijn optreden is geweest. Daarbij wordt de leerkracht geholpen door zijn directeur en wordt het gesprek gevoerd aan de hand van de 4 sleutels voor een effectieve les.

Alles wat wij doen is erop gericht om de passie van leerkrachten voor het lesgeven te vergroten.

U kunt op drie manieren aan de slag met de 4 sleutels

Met de Training Reflectiebox Instructiegedrag heeft en leert u alles om op een goede manier met de 4 sleutels te werken. Heeft u behoefte aan extra (wetenschappelijke) verdieping en/of herregistratie in het Schoolleidersregister PO? Dan is de Leergang Reflectiebox Instructiegedrag interessant voor u. Hiernaast bieden wij de Verdiepingsworkhop van de 4 sleutels aan. U leert hoe u ook een lastig nagesprek tot een goed einde kunt brengen.

Zo verhouden de trainingen zich tot elkaar

Alle onderdelen van de Training Reflectiebox Instructiegedrag zijn ook onderdeel van de Leergang Reflectiebox Instructiegedrag. De Verdiepingsworkhop kunt u volgen, nadat u de training of de leergang heeft gevolgd.

Lesobservatie-instrument gebaseerd op bekwaamheidsdossier en competenties.

Bron:

Doel

De Reflectiebox Instructiegedrag is een methodiek om te komen tot een duurzame verbetering én borging van het didactisch handelen. Ook kan met de methodiek – in samenspraak met de leerkracht – een inschatting worden gemaakt van het bewaamheidsniveau (start-, basis- en vakbekwaam).

Primair doel is echter de pedagogisch-didactische vaardigheden van de leerkracht op de vier essentiële aspecten van een kwalitatief goede les bespreekbaar te maken, verder te ontwikkelen of op een hoog niveau houden.

De Reflectiebox Instructiegedrag gaat uit van het eigenaarschap van de leerkracht voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Door middel van de reflectieve dialoog – naar aanleiding van een geobserveerde les – krijgt de leerkracht inzicht in zijn eigen effectiviteit als startpunt voor verdere professionalisering.

De Reflectiebox Instructiegedrag werkt om die reden niet met een checklist, maar met een zelfreflectiekaart voor de leerkracht (ontwikkelingsgericht).

Wat wordt gemeten?

De Reflectiebox richt zich op de pedagogisch-didactische vaardigheden van de leerkracht en dan met name op vier essentiële aspecten van kwalitatief goede lessen. In de Reflectiebox Instructiegedrag worden deze vier aspecten aangeduid als De 4 sleutels voor een effectieve les.

Sleutel 1: Het lesdoel
Het stellen van een concreet leerdoel in de les is een essentiële voorwaarde voor het kunnen geven van een effectieve les, het kunnen beoordelen van de prestaties van leerlingen en het kunnen geven van gerichte feedback.

Sleutel 2: ‘De kortste weg naar Rome’
Hoe kan de les zo efficiënt, effectief en interessant mogelijk voor de leerlingen worden opgezet? De route die de leerkracht verkiest, de keuzes die hij maakt (oefentaken en werkvormen) en de beschikbare leertijd zijn afhankelijk van de ingewikkeldheid van het leerdoel en de kindkenmerken.

Sleutel 3: Actieve betrokkenheid
Actief betrokken leerlingen voelen zich uitgedaagd, zijn enthousiast en nieuwsgierig. Ze zitten in de maximale leermodus. Hoe zorgt de leraar bij de leerlingen voor geloof in eigen kunnen en intrinsieke motivatie, uitdaging en intellectuele betrokkenheid?

Sleutel 4: Afstemming
Leerlingen verschillen in hun mogelijkheden. Prestatieniveau, intelligentie en voorkennis zijn zaken die de leraar moet meenemen. Hoe kan de les worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling, zodat een ononderbroken ontwikkeling gewaarborgd is?

Wetenschappelijke bronnen

Wetenschappelijke bronnen tonen aan dat deze vier sleutels in essentie de meest effectieve vaardigheden voor leerkrachten zijn en de kwaliteit en opbrengstgerichtheid van de les grotendeels bepalen. Deze vaardigheden zijn ook onderdeel van de cao-bekwaamheidseisen en belangrijke aspecten van de kwaliteitsstandaarden in het waarderingskader van de inspectie.

De theoretische onderbouwing, achtergrondinformatie en vele voorbeelden van de vier sleutels zijn te vinden in het boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les (Kramer & Wildeboer, 2017).

Proces en tijdsbeslag

De Reflectiebox Instructiegedrag bestaat uit verschillende onderdelen (Zelfreflectiekaart, Gesprekskaart, Sfeerbeelden Bekwaamheidsniveaus, Reflectiekwadranten voor leerkracht en team). De leerkracht bereidt de te observeren les voor met behulp van de zelfreflectiekaart. De directeur observeert de les aan de hand van de gesprekskaart.

Reflectieve dialoog

Na afloop van de les vindt een reflectieve dialoog plaats tussen de leerkracht en de directeur over de vraag hoe de vier sleutels in de les tot uitdrukking kwamen. De lesobservatie en het nagesprek nemen ongeveer anderhalf uur in beslag.

Tijdens het nagesprek noteert de leerkracht de aandachtspunten die hij mee wil nemen voor het vervolg op het Reflectiekwadrant, een formulier met de kopjes ‘onthouden’, ‘inzichten’, ‘vragen’ en ‘acties’. Na afloop van het gesprek ligt er dus een concreet ontwikkelplan op tafel.

Start-, basis- of vakbekwaam

De vraag waar de leerkracht staat in zijn ontwikkeling (start-, basis-, vakbekwaam) wordt door de leerkracht zelf beantwoord op basis van het nagesprek en met behulp van de Sfeerbeelden Bekwaamheidsniveaus. Dit kan als afsluiting van het nagesprek of op een later moment.

Training

De Training Reflectiebox instructiegedrag helpt u en uw team om met de Reflectiebox te werken om zo te leren optimaal gebruik te maken van het instrument. Het trainingstraject ziet er als volgt uit.

Relatie met andere instrumenten

De Reflectiebox Instructiegedrag is een op zichzelf staand observatie- en reflectie-instrument.

Externe validering

De Reflectiebox Instructiegedrag is geijkt aan de criteria van het Toetsingskader lesobservatie-instrumenten primair onderwijs, ontwikkeld door het Kohnstamm Instituut. Het instrument is qua inhoud en werkwijze scherp afgebakend en onderbouwd. Het sluit aan bij wet- en regelgeving en gaat uit van hedendaagse opvattingen over ‘goed lesgeven’. Met behulp van de Sfeerbeelden Bekwaamheidsniveaus kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt van de stadia van bekwaamheid van leraren (startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam).

De afnamecondities van het instrument zijn beschreven in een handleiding bij de Reflectiebox. In de training wordt geleerd hoe op een betrouwbare manier geobserveerd kan worden en hoe de reflectieve dialoog leidt tot eenduidige uitspraken van de leerkracht over zijn eigen effectiviteit in didactisch handelen. Het werken met de Reflectiebox kan worden ingepast in het personeels- en professionaliseringsbeleid. Er is een Excelspreadsheet beschikbaar om de resultaten van de leerkrachten digitaal te verwerken om daarmee de professionele groei van iedere leerkracht en het hele team te visualiseren.

Volledige verantwoording

De volledige verantwoording van het instrument kunt u hier downloaden.

Tot slot: de inhoud (de 4 sleutels) en de werkwijze (observeren en het voeren van een reflectief nagesprek) van de Reflectiebox Instructiegedrag zijn geënt op extern gevalideerde bronnen, zoals het inspectiekader, de cao-bekwaamheidseisen en wetenschappelijke literatuur.

Kosten

De kosten voor de Training bij de Reflectiebox Instructiegedrag bedragen € 1.650 (ex. reiskosten, btw vrij). Dit is inclusief de Reflectiebox zelf, de Tipkaarten, het Teamspel en het boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les.

Overige informatie

De training rond de Reflectiebox Instructiegedrag kan ook als leergang voor het Schoolleidersregister worden gevolgd. Dit vraagt een aanvullende tijdsinvestering van 64 uur, waarvan 16 uur voor colleges en ca. 48 uur voor de uitwerking van een praktijk- en reflectieopdracht. De kosten voor de complete leergang (inclusief de Reflectiebox, het boek en extra materialen – een Teamspel en Tipkaarten Instructie) bedragen € 2.675,–.

 

Overzicht van workshops, trainingen en materialen

Lees ons hele verhaal in vogelvlucht

Download de folder